Náhrada pozůstalým za usmrcení jejich blízkého

Odškodnění, které se poskytuje formou jednorázového vyplacení stanovené částky každému pozůstalému. Dále se při usmrcení hradí peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. Náhrada nákladů na výživu náleží pozůstalým, pokud tyto náklady nejsou hrazeny dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu. Za škodu usmrcením náleží pozůstalým jednorázové odškodnění, […]

Náhrada za ztrátu na důchodu

Náleží v částce rovnající se rozdílu mezi výší důchodu, na který poškozenému vznikl nárok, a výší důchodu, na který by poškozenému vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou poškozený pobíral v období rozhodném pro vyměření důchodu. Ztráta […]

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě je dalším z dílčích nároků na náhradu škody na zdraví. K odškodnitelné ztrátě na výdělku dochází z důvodu, že v důsledku úrazu či jiného poškození zdraví se pracovní schopnost poškozeného snížila, popřípadě zanikla a poškozený právě pro zdravotní postižení, způsobené újmou na zdraví, […]

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Ztráta na výdělku, jejíž náhradu přiznává zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v případě škody na zdraví, je zvláštní majetková újma. Tato ztráta se uhrazuje, pokud již nebyla uhrazena nemocenskými dávkami nebo invalidním důchodem. Předpokladem je, že došlo ke ztrátě na výdělku nikoliv jen k omezení pracovní způsobilosti. Rozeznáváme ztrátu na výdělku po (i) dobu […]

Náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením

Jde o jeden z dílčích nároků na náhradu škody na zdraví. Hradí se v rozsahu, v jakém je dána odpovědnost škůdce. Nejde o jakékoliv výdaje vynaložené v souvislosti s léčením následků poškození zdraví, neboť zákon právo na jejich náhradu výslovně vztahuje jen na náklady účelně vynaložené, tedy takové, které slouží k obnovení zdraví nebo alespoň […]

Náhrada za ztížení společenského uplatnění

Ztížením společenského uplatnění se rozumí odškodnění za nepříznivé důsledky (poškození zdraví) pro další životní úkony poškozeného, pro uspokojování jeho životních a společenských potřeb a pro splnění jeho životních úkolů a cílů. Nejde tedy jen o viditelné poškození (zohyzdění), jde tu rovněž o omezení možnosti např. volby povolání, volby životního partnera a dalších způsobů osobního uplatnění, […]

Náhrada za bolest

Bolestné je nejzákladnější náhradou za škodu způsobenou na zdraví. Je zde odškodňována bolest, kterou musí poškozený snášet (vytrpět), a to ať už samu o sobě nebo v souvislosti s lékařskými zákroky, kterým je nucen se podrobit a které musí za účelem léčení absolvovat. Shrneme-li to, tak bolestné odškodňuje bolest, kterou poškozený utrpěl jednak při úrazu […]